Čo je HAM Spirit

   HAM Spirit je súbor nepísaných pravidiel, ktoré by mal dodržiavať každý amatér voči ostatným amatérom ale aj voči svojmu okoliu. Jeho prvú verziu formuloval Paul M. Segal (W9EEA) v roku 1928.

Rádioamatér by mal byť:

  • Ohľaduplný – Nikdy vedome nepracuje na pásmach spôsobom, ktorý by obmedzoval potešenie z vysielania iným rádioamatérom,
  • Loajálny – Záleží mu na napredovaní rádioamatérstva, vždy je prístupný a ochotný pomôcť ostatným rádioamatérom v klube, svojou prácou sa vždy v rámci svojich možností a schopností snaží pričiniť o rozvoj spoločnosti ku ktorej prináleží,
  • Pokrokový – Sústavne sleduje technický pokrok, snaží sa o vylepšovanie a udržiavanie svojho zariadenia v takom stave, ako to umožňujú najnovšie technické poznatky, prehlbuje si vedomosti,
  • Priateľský – Ak je o to požiadaný, ochotne zníži tempo a je pri práci na pásme trpezlivý. Vždy má priateľskú radu a je ohľaduplný k začiatočníkom. Ochotne spolupracuje a má pochopenie aj pre záujmy iných – toto je hlavným puncom ducha rádioamatéra,
  • Zodpovedný – Rádio je pre neho záľuba. Nikdy nepripustí, aby jeho záľuba bola na prekážku v rodinných, pracovných, školských alebo iných povinnostiach voči spoločnosti,
  • Patriotický – Je vždy pripravený svojími vedomosťami, umením a zariadením ochotne pomôcť spoločnosti a krajine.